ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ ထီးမိုးအောက်မှာတစ်လုံး တစ်ဝတည်းစုစည်းကြစို့

၁/ခငွြးအမွိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခွုပပြါတီသညခြငွြးတဈမွိုးသားလုံးကိုကိုယစြားပှုသောပါတီဖှဈပါသညြ၂/ပှညထြောငစြုအဆင့တြှငဖြှဲ့စညြးထူထောငနြကှသေောတိုငြးရငြးသားပါတီမွားနှင့တြနြးတူရညတြူ ရငဘြောငတြနြးရပတြညနြသေောပါတီ ဖှဈပ့ါသညြ၃/မှနမြာ့ရှေးဦးသမိုငြးအစဉအြလာအရ၊အခှား‌သောတိုငြးရငြးသားမွားနှငြ့အတူ‌ရှေးပ‌ဝသေဏီကတညြးက‌အေးအတူပူအမွှလကတြှဲနထေိုငခြဲ့သောဌာနတေိုငြးရငြးသား(indegenous )အပါဝငလြူမွိုးဖှဈသညြ

၄/လကရြှိတှငခြငွြးပှညနြယအြတှငြးနှင့ြ ပှညနြယပြှငပြ‌ဒသေမွားဖှဈသည့ြ စဈကိုငြး မကှေး ပဲခူး ဧရာတီ မနျတလေး နှင့ရြနကြုနတြိုငြးဒသကှေီးတှငြ၎င်းငျးငြး ရခိုငပြှညနြယတြှငြ၎င်းငျးငြး ပှန့ကြွဲစှာနထေိုငသြောလူမွိုးဖှဈပါသညြ ပှညထြောငစြုနယမြှထကေဝြကကြွောတြှငနြထေိုငသြောလူမွိုးဖှဈသညြ

၅/ ဖောပြှပါပှန့ကြွဲစှာနထေိုငနြသေောသှေးခငွြး ခငွြးလူမွိုးအားလုံး ကိုတဈစုတဈစညြးဖှင့စြညြးရုံးပှီး ပှညထြောငစြုတိုငြးရငြးသားမွားနညြးတူ တနြးတူအခှင့အြရေးရရှိရေးကိုခငွြးအမွိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခွုပြ၏အလံအောကမြှနေ၍ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကပြှီးစညြးလုံးညီညှတမြှုခိုငမြာသည့လြူမွိုးအဖှဈကမျဘာ့အလယနြှင့ပြှညထြောငစြုအဆင့တြှငရြပတြညရြနြ

၆/ မိမိနှင့ယြှဉတြှဲနထေိုငနြသေောအခှားသောတိုငြးရငြးသားမွားနညြးတူ နိုငငြံရေးအရဖှဈစေ၊လူမွိုး‌ရေးအရဖှဈစတနြေးတူရညတြူ လူ့အခှင့အြရေး ( human rights)အာမခံခကွရြရှိရေးအတှကြ Nation Building ကိုတညဆြောကရြနြ၇/ မိမိလူမွိုးဖှံ့ဖှိုးတိုးတကရြေးနှင့ထြာဝရငှိမြးခမွြးရေးကိုရှေးရှူ၍ တမွိုးသားလုံး၏စှမြးဆောငရြညြ capacity building မှင့မြားစရေေးအတှကပြညာရေး ကိုဦးစားပေးပှီးလကနြကကြိုငလြမြးစဉပြပွောကရြေးအတှကြဦးတညဆြောငရြှကရြနြ

၈/လှှတတြောအြတှငြးလုပပြိုငခြှင့ရြရှိရေးအတှကခြငွြးတမွိုးသားလုံး၏ယုံကှညမြှုရရှိရေးအတှကခြိုငမြာသောအမွိုးသားရေးမူဝါဒမွားရေးဆှဲအကောငအြထညဖြောနြိုငြ‌ရေးအတှကပြှညသြူကိုဗဟိုပှုပှီးရှေးကောကပြှဲအောငနြိုငရြေးမဟာဗွူဟာကောကပြှဲအောငနြိုငရြေးမဟာဗွူဟာရေးဆှဲရနြ၉/ခငွြးအမွိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခွုပပြါတီ ၏ Vision အဖှဈခမွှတထြားသောတနြးတူညီမွှရေးကိုယတြိုငပြှဌာနြးခှင့နြှင့ြ

ဖကဒြရယဒြီမိုကရစေီပှညြ‌ထောငစြုတညဆြောကရြေးရညမြှနြးခကွပြနြးတိုငအြတှကခြငွြးတဈမွိုးသားလုံး၏စညြးလုံးညီညှတမြှုနှင့တြညဆြောကရြနြ အစရှိသည့ရြညမြှနြးခကွမြွားအကောငအြထညဖြောဆြောငရြှကခြှငြးဖှင့မြိမိခငွြးလူမွိုးမွား၏ဂုဏသြိကျခာမှင့တြငကြှပါစို့လို့ ခငွြးအမွိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ ခွုပအြငြးစိနမြှို့နယပြါတီဆိုငြးဘုတတြငခြှငြးကိုရညစြူး၍ထောကခြံတငပြှပါသညြ