” အတူတကွ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်”

(၇၂)နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ဖိတ်စာရပါသည်။ ပါတီ အ ဟောင်းCLD ပါတီအမည်ဖြင့် ဖိတ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားသည့်အတွက်တာဝန်ရှိသူများ အား ကျေးဇူ းတင် ပါ သည်။

သို့ သော် တိုက် တွန်း အကြံ ပြု စ ရာ လည်း ရှိ ပါသည်။ ချင်းလူမျိုးမှန်လျင် USDP  ဖြစ် စေ၊NLDဖြစ် စေ၊Chin party ဖြစ် စေ ချင်းအမျိုးသား ရေး လှုပ် ရှား မှု ဆောင် ရွက် ရာ တွင် ချင်းလူမျိုး အချင်းချင်းအပြန် အလှန် လေစား မှု၊ အသိ အမှတ် ပြုမှု လို အပ် ပါ သည်။

ချင်းအမျိုးသား နေ့ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပနိင်ရေးအတွက် CNF နှင့် ယခင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဟုမ်းငိုင်းတို့ ၏ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုကို ချင်းပြည်သူနှင့် လက်ရှိချင်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့့က အသိအမှတ် ပြုသင့်ပါသည်။

သူတို့ကို ထိုက်သင့်သည့် အသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့်အပြန်အလှန် တန်ဖိုးထား မှုကိုဖေါ််ပြသင့်ပါသည်။ ချင်းအမျိုးသား အရေးတွင် မကွဲပြားပဲ  ချင်းလူမျိုးများကို ယ်တိုင်အတူတကွကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်း ပြသသင့်ပါသည်။