မတူပီျမိဳ႕၊ ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီမွဴးရံုး ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ခ်င္းျပည္နယ္၊မတူပီျမိဳ႕နယ္ ေက်း လက္ ေဒသဖြံံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ ေရးဦးစီးဌာန ရုံးသစ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားကုိ (၂၆.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ညေန (၃း၀၀)တြင္ က်င္းပရာ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္လ်န္ ၊ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦး ၾကည္ေစာ၊ ဒု ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးတမ္ေအာင္၊ ခရုိင္ ဦးစီးမွဴး ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ တုိ႔မွ အသီးသီး ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ၾကပါသည္။

အဆုိပါျမိဳ႕နယ္ရုံးသစ္ဖြင့္ပြဲကုိဂုဏ္ျပဳဆုိေသာအားျဖင့္လူထုဗဟို ျပဳကိန္းမွ သတင္း ဆက္သြယ ္ျပန္ၾကားေရး အစီအစဥ္ျဖင့္In formationCampaignဓါတ္ ပုံျပပြဲကုိ ဆက္လက္က်င္းပရာျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ေက်းရြာရွိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ေက်းလက္၀န္ထမ္းမ်ား၊မတူပီယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ရွိပါသည္။အခမ္းအနား ကုိ တက္ေရာက္လာသည့္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား သည္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္မဲႏွုိက ္ျပီးေမးခြန္းေမးျမန္း ျခင္း က်င္း ပရာ ေမးခြန္းေျဖၾကားနုိင္သူမ်ားကုိ စီမံကိန္းတံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ တီရွပ္၊ မုိးကာအကၤ်ီ၊ ေက်ာ ပုိးအိတ္ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စာအုပ္၊လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိ ရပါ သည္။

Matupi peng ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖဳိးတုိးတက္ေရး yung thai ong nah tah Novem­ber 26, 2019 hlamben 3:00 (PM) lam kah loh a tong u tih 5:00pm hil ah atue ah hno na uh. Lamhma cuek la kho nu kho pa na loh singyoe lamla neh hutnah aka­khueh kung boei na te a doe uh. Te coengah yung im thai sak nah ham ahmuen mol a ka pae kung Pa Lung Pan taeng ah uem nah kut doe te om ngaih ca la a paek uh.Te phoei ah Pairhui (ဖဲၾကိဳး) ah nah atue atong uh. Pairhui (ဖဲၾကိဳး) ka at ham la Chin Pyi Ne Hlawt Daw Kocalae U Aung Lian, Chin Pyi Nae ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖိဳး တုိးတက္ေရး

yung lam kah Pyi Nae Ucihmu U Kyi Kyaw, Chin Pyi Nae ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေရး yung lam kah ဒုညွြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတမ္ေအာင္, Mindat Khayaing ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေရး yung lam kah Khayaing ဦးစီးမွဴး ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္, matupi myot Nae GAD ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ ti loh Pairhui (ဖဲၾကိဳး) ah nah neh Matupi peng ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖဳိးတုိးတက္ေရး yung a ong uh.Te phoei Matupi peng ေက်းလက္ေဒသဖြင့္ျဖဳိးတုိးတက္ေရး peng Ucihmu yung Catai (ဆုိင္းဘုတ္) te botui neh a haeh u coeng ah mingpha nah mueihlip te aloh uh th a tue abawt sak uh.

Singyoe ben kah lam nah akahut nah Pa Rhing Hl;in neh ahui rhoek tah Matu Yusuk la te asak uh. Tevaeng ah Yinla akalo boeih khaw yut yut alam puei uh. Yinla akalo rhoek long klhaw om ngaih kut doe tangka khaw apaek uh. Hlaem buh te khaw akok uh. (Ol puei la ol uen na ah ram neh hlang phun ham bibi vaeng ah ngai thue naneh bisai ham tila auen.